התמחות בהוראה – סטאז'

התמחות בהוראה – חובה

שנת ההתמחות בהוראה (סטאז') היא שנת העבודה הראשונה במערכת החינוך.
מיהו מתמחה?

 • מי שהשלים 80% מלימודי תואר ותעודת הוראה
 • נמצא בשנת העבודה הראשונה בהוראה
 • מועסק שליש משרה לפחות בשכר
 • מלווה על ידי חונך
 • משתתף בסדנת התמחות – סדנת סטאז'
 • מוערך בהערכה מעצבת ומסכמת לקראת רישיון לעיסוק בהוראה

העסקה בשנת ההתמחות

ההתמחות בהוראה תיעשה במסלול ובהתמחויות שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. לכן העסקת המתמחה תהיה בהתאם להכשרתו. היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות. לצורך שיבוץ בעבודה, מומלץ לפנות למפקחים במחוזות, או לפנות ישירות למנהלי מוסדות החינוך. רשימת המוסדות, המנהלים והמפקחים נמצאת באתר של משרד החינוך.

המתמחה באופק חדש

כל מתמחה המשובץ בשנת ההתמחות לעבודה בבית ספר יסודי או בחינוך הקדם יסודי, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי "אופק חדש", כפי שמופיע בהסכם:
שליש משרה הוא היקף של 12 שעות שבועיות. לכן, העסקה בהיקף הקטן משליש משרה – לא יכולה להיחשב כהתמחות.
שעות ההוראה על פי הסכם אופק חדש יורכבו מ- 3 סוגים של שעות:

 • שעות פרונטאליות: הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי – 8 שעות שבועיות. בחטיבת ביניים – 7 שעות שבועיות.
 • שעות פרטניות: 2 שעות שבועיות הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, שעות המיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים.
 • שעות שהייה: שעות אלה יחולקו על פי המתכונת הבאה: 2 שעות שבועית בחינוך היסודי המיועדות לפגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי. 3 שעות שבועיות בחטיבת הביניים על פי אותה מתכונת. בקדם יסודי: לגננת מנהלת גן: 10 שעות עבודה בגן הילדים. לגננת משלימה: 11 שעות עבודה בגן הילדים.

מי שלא השתלב בעבודה במסגרת אופק חדש, היקף שליש משרתו בהוראה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו-8 שעות הוראה בחט"ב.

משך ההתמחות

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה – תוכר התמחותו אם הועסק ששה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות בהוראה.

שכר המתמחה בשנת ההתמחות בהוראה מתוך הסכם אופק חדש

 • מתמחה שסיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מתמחה ברפורמה, למשרה מלאה (שהם 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר ב"א בדרגה 1 ובוותק 0).
 • מתמחה שלא סיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מורה בלתי מוסמך ברפורמה, למשרה מלאה.
 • מתמחה שתקופת התמחותו היא בשנה שלאחר סיום לימודיו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה, וכן מתמחה בוגר תכנית המצוינים (המסיים את לימודיו בתכנית מיוחדת, בשלוש שנים) יהיה זכאי בתקופת ההתמחות לדרגת  BA למשרה מלאה, בהתניות הבאות:
  1. המתמחה ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה עד סוף חודש מרץ של שנת ההתמחות, וכך ימשיך לקבל את השכר הנ"ל עד סוף השנה.
  2. אם המתמחה לא ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה לכל המאוחר עד סוף מרץ של שנת ההתמחות, הוא יקבל דרגת שכר של מתמחה ושכרו ינוכה רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר של אותה שנה, בהפרש השכר של מורה בעל תואר ראשון שאותו קיבל ובין השכר של מתמחה בהוראה, בהתאם לעבודתו ולהיקף משרתו.
  3. מי שאינו בהסכם "אופק חדש" – ישתכר בתקופת ההתמחות על פי התואר שבידיו. במקרה זה, השכר למתמחה שבחר לעשות את ההתמחות בהוראה במקביל לשנת לימודיו האחרונה הוא שכר "מורה מוסמך בכיר" ובתנאי שיציג אישור מן המוסד המכשיר על מילוי חובות הלימודים לשנים הקודמות.

הגורם המשלם

עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר, על פי הנ"ל. עבודה ללא שכר לא תוכר כלל כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או בעלות המוסד, או עמותה המוכרת ע"י משרד החינוך.

ותק וקידום בדרגות בשנת ההתמחות

שנת ההתמחות נחשבת כשנת ותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות מ-6 חודשי עבודה באותה שנה. התנאים לקידום בדרגות של "אופק חדש" מתחילים רק לאחר שנת ההתמחות. כמו כן, הכניסה ל"עוז לתמורה" מתחילה רק לאחר שנת ההתמחות.

החונך/ת:

בתהליך השיבוץ לעבודה בניהול כוח אדם במחוז – יידרש המתמחה להציג את שם החונך/ת ואת מס' ת.ז. של החונך/ת. בבית הספר ימונה החונך על ידי מנהל בית הספר או המפקח, בחינוך הטכנולוגי ימונה החונך רק על ידי המפקח. בגן ילדים המפקחת ממנה את הגננת החונכת. תפקיד החונך/ת : ללוות את המתמחה ולסייע בקליטתו במערכת, באמצעות מפגשים שבועיים קבועים. יש להתחיל בפגישות החונכות באופן מיידי, עם קבלת העבודה. החונך יצפה במתמחה לפחות פעמיים במחצית, יתעד בכתב, ייתן משוב שוטף, ימלא את ההערכה המעצבת באמצע השנה, ויהיה שותף בהערכה המסכמת בסוף השנה. החונך יהיה בעל ותק של 5 שנים לפחות בהוראה ויהיה בוגר קורס להכשרת חונכים, ויוזמן למפגשים במהלך שנת החונכות. החונך מקבל תשלום עבור תפקידו. יש לדווח לרכז ההתמחות את פרטי החונך.

הערכת המתמחה

שתי הערכות יבוצעו במהלך השנה: הערכה מעצבת- הערכת אמצע שנה (בחודש ינואר) והערכה מסכמת (במהלך חודש מאי). ההערכה המעצבת תיעשה ע"י השותפים להערכה- המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. ההערכה המסכמת מקוונת תיעשה על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל.
בבתי הספר: נתוני ההערכה ייקלטו באמצעות מערכת מקוונת. המעריכים הם: מנהל בית הספר בשיתוף המפקח, המורה החונך/ת והמתמחה עצמו.
בגני ילדים: המעריכים הם: מפקחת הגן, הגננת החונכת והמתמחה. בראשות הוועדה עומדת המפקחת המחוזית הרפרנטית, בהשתתפות חברת ענף ההתמחות בהוראה.

סדנת ההתמחות בהוראה, סדנת הסטאז'

בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנה של תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית, בהיקף של 60 שעות – סדנת סטאז'. חובה על המתמחה להשתתף בסדנת סטאז' לאורך כל השנה, באחת מן המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. קבלת הרישיון מותנה גם בעמידה בהצלחה בדרישות הסדנה. הסדנה אמנם איננה מוכרת לגמול לצורך פיתוח מקצועי באופק חדש, אבל היא חלק מחובות הסטאז'. בשנת ההתמחות – אין כל דרישה להשתתף בהשתלמויות לפיתוח מקצועי, שכן סדנת הסטאז' והחונכות הן המסגרות היחידות הנדרשות. למתמחה ב"אופק חדש" שהשתלם בשנת ההתמחות – לא תוכר ההשתלמות לצורך קידום. למתמחה שאינו באופק חדש ושמבצע את שנת ההתמחות לאחר שסיים את כל חובותיו הלימודיים לתואר ולתעודת הוראה – תוכל להיות הסדנה מוכרת לצורך גמול השתלמות.

רישיון לעיסוק בהוראה

בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שהערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך באגף התמחות וכניסה להוראה, מתמחה שעבר בהצלחה את שנת ההתמחות ישלח את האישור אודות ההתמחות, והאישור אודות הסדנה, בצירוף מסמכי תואר ותעודת הוראה אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, ואז יישלח לביתו הרישיון לעיסוק בהוראה. מתמחה שקבל בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או במקרה שנכשל יכול להגיש ערר.

קישורים חשובים

נוהל קבלת רישיון

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)