הרשמה למאגר ספקים בתחום אדריכלי נוף

המכללה האקדמית חמדת (להלן: "המכללה") מתכננת  הקמה ורישום של מאגר ספקים בתחום אדריכלות נוף הכולל אנשי מקצוע מומחים, מיומנים ובעלי ניסיון בתחום (להלן: "המאגר")וזאת,  לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחום אדריכלות הנוף בהתאם לצרכי המכללה כפי שיעלו מעת לעת ובהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תשע" 2010 (להלן: "התקנות").

המכללה פונה לאדריכלי נוף  העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן ולהגיש בקשה להיכלל במאגר.

אין בפרסום הזמנה זו ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות המכללה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או לקבוע קריטריונים אחרים של איכות.ם.

כאמור, מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר ספקים בתחום אדריכלות הנוף אשר ישמש את המכללה במקרים של עריכת מכרזים סגורים ו/או במקרים של התקשרויות בפטור ממכרז פומבי או סגור בהתאם לאמור בתקנות ובהתאם להסכם למתן שירותים אשר ייחתם בין הצדדים ובנוסח אשר ייקבע על ידי המכללה. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי למנוע מהמכללה לפעול להרחבת המאגר ולצרף ספקים חדשים פעם בשנה לפחותכאמור, המכללה תעדכן את המאגר אחת לשנה לפחות.

הספק אשר ייבחר מתוך המאגר הן במסגרת הליך מכרז סגור, הן במסגרת הליך פנייה תחרותית לקבלת הצעות והן במסגרת של בחירה של ספק מתוך המאגר בהתאם לשיקול דעת המכללה ובכפוף לכל דין, יידרש לחתום על חוזה התקשרות אל מול המכללה בדבר ביצוע השירותים בכפוף לתנאים אשר ייקבעו על ידי המכללה והכל, בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטיים כאשר נוסח הסכם ההתקשרות יקבע על ידי המכללה.

המכללה תהיה רשאית להתנות את ההתקשרות בתנאי סף נוספים ו/או אחרים והכל, בהתאם לדרישות ולצרכי ההתקשרות ועל פי שיקול דעת המכללה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות ספקים כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם. בהגשת הבקשה להיכלל במאגר רואים את הספק כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. ספק שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות את בקשתו להיכלל במאגר ו/או להוציאו מהמאגר.

הגשת בקשה להיכלל ברשימות המועמדים

ספק המבקש להיכלל במאגר יגיש בקשה בטופס המקוון בקישור הבא:

  בקשה לרישום למאגר ספקים בתחום אדריכלות נוף

בחינת הבקשות

בקשת הספק להיכלל במאגר תיבדק על ידי המכללה, אשר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי הספק האם לכלול אותו במאגר. המכללה תודיע לספק על החלטתה ונימוקיה בנוגע לצירופו או אי צירופו למאגר.

במסגרת בחינת הבקשות, תהא המכללה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות לספקים שהגישו בקשה להיכלל במאגר כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה, המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של הספק.

יודגש כי אין בפרסום הזמנה זו בכדי לחייב התקשרות עם מי מהספקים למתן שירות בתחום אדריכלות הנוף או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של המכללה בנושא. התקשרות עם ספק הרשום במאגר תיערך בכפוף להוראות התקנות (מכרז סגור, פנייה תחרותית לקבלת הצעות או בחירה של ספק מתוך המאגר בהתאם לשיקול דעת המכללה ובכפוף לכל דין).

המכללה תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט שהיא לא בוחרת ספק מתוך המאגר אלא כי בכוונתה להתקשר עם אדריכל נוף לאחר לאחר פרסום מכרז פומבי גם כאמור במקרה בו התקנות אינן מחייבות זאת.

המכללה תהיה [ רשאית לא לבחור ספק מתוך המאגר וזאת, במקרה בו בסופו של יום המכללה לא תידרש בקבלת שירותים בתחום של אדריכלות נוף וזאת, בהתאם לצרכי המכללה ועל פי שיקול דעת המכללה.

כאמור, החלטת המכללה שלא לצרף ספק, למאגר, או למחוק ספק מהמאגר, תנומק בכתב.

לאחר אישור רישום הספק במאגר, תישלח לספק הודעה על כך.

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים בתחום אדריכלות נוף

 1. הספק הינו יחיד או תאגיד משפטי הרשום כדין.
 2. הספק הוא בעל תואר באדרכילות ממוסד אקדמי מוכר וכן, בעל תעודת אדריכל נוף בתוקף . הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  
 3. הספק הוא בעל ניסיון כאדריכל נוף עצמאי רשום לפחות 5 שנים
 4. בעל ניסיון קודם בתכנון של לפחות 3 פרויקטים של פיתוח מרחב ציבורי ושצ"פים אשר בוצעו במהלך 5 שנים האחרונות.
 5. הספק הוא בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
 6. לא נפתחה כנגד הספק חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, והוא לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון הנוגעות לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר דין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

 

מסמכים נדרשים להמצאה למכללה

 • על הספק להמציא מכתבי המלצה מלפחות 3 גורמים שונים להם הוא נתן שירותי אדריכלות בתחום פיתוח המרחב הציבורי ושצ"פים כולל צירוף מספרי טלפון של הממליצים עמם המכללה תוכל ליצור קשר
 • על הספק להמציא קורות חיים לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של הספק במתן שירותים של אדריכלות נוף תוך תיאור של לפחות 3 פרויקטים של תכנון מרחב ציבורי ושצ"פים במהלך 5 השנים האחרונות .
 •  תעודה המעידה על השכלתו של הספק (תעודת תואר אקדמי באדריכלות) וכן, אישור על היות הספק רשום כאדריכל נוף בפנקס האדריכלים והמהנדסים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה  וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לסעיף 2(א) חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. ספק שייבחר על ידי המכללה לצורך ביצוע התקשרות עמה יידרש לחתום על תצהירים לפי סעיפים 2ב(ב)1 ו-2ב(ב)(2) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976.
 • טופס הבקשה לרישום במאגר הספקים של המכללה בתחום אדריכלות הנוף המצ"ב כנספח א' להזמנה זו..
 • תצהיר מאת הספק בנוסח המצורף כנספח ב' להזמנה זו חתום על ידו ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא-חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו לפיו המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז -1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין

באחריות הספק לעדכן את המכללה בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.

 תנאי בלעדיו אין לבחינת המכללה את בקשת הספק להצטרף למאגר הינו עמידה בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה זו וכן, צירוף כל המסמכים מבלי יוצא מן הכלל המפורטים בהזמנה זו ". אי עמידה באיזה מתנאי הסף ו/או אי צירוף איזה מהמסמכים  לעיל מהווה עילה לדחיית בקשת הספק להצטרף למאגר.

מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

את הבקשה להצטרף למאגר אשר תכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף "המסמכים הנדרשים להמצאה למכללה" כמפורט בהזמנה זו יש לשלוח לכתובת הדוא"ל:  lishka@hemdat.ac.il לא יאוחר מיום 13.8.2021 (כולל).

לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה וכל זאת, עד למועד עדכון המאגר על ידי המכללה אשר יעשה לפחות פעם בשנה.

לברורים/שאלות ניתן לפנות לסמנכ"ל תפעול – מר יורם אלעזרי בטל':  054-9007236

 

בברכה,

ועדת המכרזים של המכללה

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)