הרשמה למאגר ספקים בתחום יועץ תכנון מעבדות

כללי

המכללה האקדמית חמדת (להלן: "המכללה"), מזמינה בזאת אנשי מקצוע בתחום מתכנני מעבדות לימודיות, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המכללה וזאת, לצורך ביצוע עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים בתחום תכנון מעבדות לימודיות עבור המכללה (להלן: "המאגר"), ובהתאם להוראות סעיפים 9א ו-20 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע  2010 (להלן: "התקנות").

המכללה פונה לאנשי מקצוע בתחום של תכנון מעבדות לימודיות העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשה להיכלל במאגר.

אין בפרסום הזמנה זו ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות המכללה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד את תנאי הסף להצטרפות למאגר.

כאמור, מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר ספקים בתחום תכנון מעבודות לימודיות, אשר ישמש את המכללה במקרים של עריכת מכרזים סגורים כמפורט בסעיפים 7 ו-20 לתקנות ו/או במקרים של התקשרויות עם "מתכנן" כמפורט בסעיף 9א לתקנות ו/או במקרים של הליך פנייה תחרותית לקבלת הצעות כמפורט בסעיף 9(ד) לתקנות.

המכללה תעדכן את המאגר אחת לשנה לפחות.

הספק אשר ייבחר מתוך המאגר הן במסגרת הליך מכרז סגור כמפורט בסעיפים 7 ו-20 לתקנות, הן במסגרת הליך פנייה תחרותית לקבלת הצעות כמפורט בסעיף 9(ד) לתקנות והן במסגרת של בחירה של ספק מתוך המאגר כמפורט בסעיף 9א(ב)(1) לתקנות, יידרש לחתום על חוזה התקשרות אל מול המכללה בדבר ביצוע שירותי תכנון מעבדות לימודיות עבור המכללה, בכפוף לתנאים אשר ייקבעו על ידי המכללה ובהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטיים, כאשר נוסח הסכם ההתקשרות יקבע על ידי המכללה.

המכללה תהיה רשאית להתנות את ההתקשרות בתנאי סף נוספים ו/או אחרים והכל, בהתאם לדרישות ולצרכי ההתקשרות ועל פי שיקול דעת המכללה.

כמו כן, המכללה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות הרשומים במאגר.  

הגשת בקשה להיכלל ברשימות המועמדים

ספק המבקש להיכלל במאגר יגיש בקשה בטופס המקוון בקישור: בקשה לרישום למאגר ספקים בתחום תכנון מעבדות לימודיות.

בחינת הבקשות

בקשת הספק להיכלל במאגר תיבדק על ידי המכללה, אשר תחליט על פי שיקול דעתה ובהתבסס על תנאי הסף המפורטים להלן, ועל הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי הספק, האם לכלול אותו במאגר. המכללה תודיע לספק על החלטתה ונימוקיה בנוגע לצירופו או אי צירופו למאגר.

במסגרת בחינת הבקשות, תהא המכללה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות לספקים שהגישו בקשה להיכלל במאגר, כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך ביצוע בדיקות, כי הספק עומד בתנאי הסף הנדרשים בכדי להיכלל במאגר.

יודגש כי אין בפרסום הזמנה זו בכדי לחייב התקשרות עם מי מהספקים אשר יגישו בקשה להיכלל במאגר, למתן שירותי תכנון מעבדות לימודיות. בחירה בספק הרשום במאגר תיערך בכפוף להוראות התקנות.

המכללה תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שהיא לא בוחרת בספק מתוך המאגר אלא כי בכוונתה להתקשר עם מתכנן מעבדות לימודיות, לאחר פרסום מכרז פומבי כהגדרתו בתקנות, גם במקרה בו התקנות אינן מחייבות עריכת מכרז פומבי.

ועדת המכרזים של המכללה תודיע לכל ספק המעוניין להיכלל במאגר על החלטתה בבקשתו להיכלל במאגר, ונימוקיה.

לאחר אישור רישום הספק במאגר, תישלח לספק הודעה על כך.

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים בתחום מתכנן מעבדות לימודיות

 1. הספק הינו יחיד או תאגיד משפטי הרשום כדין. לגבי מועמד שהינו תאגיד,- המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת הכשרה והשכלה וכן, בעל הניסיון כנדרש להלן. ספק שהוא תאגיד נדרש להמציא לבקשה להיכלל במאגר, העתק נאמן למקור של תעודת התאגדות של התאגיד וכן, אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה בתאגיד.
 2. הספק הוא בעל ניסיון מוכח בתכנון לפחות 5 מעבודות לימודיות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל וזאת, ב-8 השנים האחרונות (2021-2013).
 3. לא נפתחה כנגד הספק חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, והוא לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון הנוגעות לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר דין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור במורשי החתימה של הספק ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

 מסמכים נדרשים להמצאה למכללה

 • על הספק להמציא מכתבי המלצה מלפחות 3 גורמים שונים להם הוא נתן שירותי תכנון מעבדות לימודיות במהלך 8 השנים האחרונות (2021-2013), כולל צירוף מספרי טלפון של הממליצים עמם המכללה תוכל ליצור קשר.
 • אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה  וחוק מס ערך מוסף וכן, כי הספק נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ועל עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף והכל, בהתאם לסעיף 2(א) חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.
 • תצהיר חתום בפני עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח א' להזמנה זו ולפי סעיף 2ב(ב)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
 • העתק נאמן של תעודת התאגדות במקרה של ספק שהוא תאגיד.
 • אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה במקרה של ספק שהוא תאגיד.
 • תצהיר חתום בפני עו"ד בנוסח המצ"ב כנספח ב', כי לא נפתחה כנגד הספק חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, והוא לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון הנוגעות לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר דין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.
 1. תנאי בלעדיו אין לבחינת המכללה את בקשת הספק להצטרף למאגר, הינו עמידה בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה זו וכן, צירוף כל המסמכים מבלי יוצא מן הכלל המפורטים בהזמנה זו. אי עמידה באיזה מתנאי הסף ו/או אי צירוף איזה מהמסמכים לעיל, מהווה עילה לדחיית בקשת הספק להצטרף למאגר.

את הבקשה להצטרף למאגר אשר תכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף "המסמכים נדרשים להמצאה למכללה" כמפורט בהזמנה זו, יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: ayelet_a@hemdat.ac.il  יאוחר מיום ה-31/01/2022 כולל.

לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה וכל זאת, עד למועד עדכון המאגר על ידי המכללה אשר יעשה לפחות פעם בשנה.

 לברורים/שאלות ניתן לפנות למנהל תפעול של המכללה – מר אלי מלכה בטלפון: 054-5592569

 בברכה,

ועדת המכרזים של המכללה

לצפייה במסמך כקובץ PDF

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)