הרשמה למאגר ספקים בתחום פקחי בנייה

כללי

המכללה האקדמית חמדת (להלן: "המכללה"), מזמינה בזאת מנהלים ומפקחים בתחום הבנייה, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המכללה וזאת, לצורך ביצוע עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים בתחום ניהול ופיקוח על פרויקטים של בנייה (להלן: "המאגר"), ובהתאם להוראות סעיפים 9א ו-20 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תשע" 2010 (להלן: "התקנות").

המכללה פונה למנהלים ומפקחים של פרויקטים בתחום הבנייה העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשה להיכלל במאגר.

אין בפרסום הזמנה זו ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות המכללה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד את תנאי הסף להצטרפות למאגר.

כאמור, מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר ספקים בתחום מנהלי פרויקטים של בנייה לרבות שיפוץ מבנים וכן, בתחום של מפקחים על פרויקטים של בנייה לרבות שיפוץ של מבנים, אשר ישמש את המכללה במקרים של עריכת מכרזים סגורים כמפורט בסעיפים 7 ו-20 לתקנות ו/או במקרים של התקשרויות עם "מתכנן" כמפורט בסעיף 9א לתקנות.

המכללה תעדכן את המאגר אחת לשנה לפחות.

הספק אשר ייבחר מתוך המאגר הן במסגרת הליך מכרז סגור כמפורט בסעיפים 7 ו-20 לתקנות, הן במסגרת הליך פנייה תחרותית לקבלת הצעות כמפורט בסעיף 9(ד) לתקנות והן במסגרת של בחירה של ספק מתוך המאגר כמפורט בסעיף 9א(ב)(1) לתקנות, יידרש לחתום על חוזה התקשרות אל מול המכללה בדבר ביצוע שירותי ניהול הפרויקט ו/או שירותי הפיקוח על הפרויקט עבור המכללה, בכפוף לתנאים אשר ייקבעו על ידי המכללה ובהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטיים כאשר נוסח הסכם ההתקשרות יקבע על ידי המכללה.

המכללה תהיה רשאית להתנות את ההתקשרות בתנאי סף נוספים ו/או אחרים והכל, בהתאם לדרישות ולצרכי ההתקשרות ועל פי שיקול דעת המכללה.

כמו כן, המכללה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות.  

הגשת בקשה להיכלל ברשימות המועמדים

ספק המבקש להיכלל במאגר יגיש בקשה בטופס המקוון בקישור הבא – בקשה לרישום למאגר ספקים בתחום ניהול ופיקוח על בנייה.

בחינת הבקשות

בקשת הספק להיכלל במאגר תיבדק על ידי המכללה, אשר תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי הספק, האם לכלול אותו במאגר. המכללה תודיע לספק על החלטתה ונימוקיה בנוגע לצירופו או אי צירופו למאגר.

במסגרת בחינת הבקשות, תהא המכללה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות לספקים שהגישו בקשה להיכלל במאגר, כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך ביצוע בדיקות, כי הספק עומד בתנאי הסף הנדרשים בכדי להיכלל במאגר.

יודגש כי אין בפרסום הזמנה זו בכדי לחייב התקשרות עם מי מהספקים אשר יגישו בקשה להיכלל במאגר, למתן שירות ניהול של פרויקט בנייה ו/או למתן שירותי פיקוח על פרויקט בנייה. בחירה בספק הרשום במאגר תיערך בכפוף להוראות התקנות.

המכללה תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שהיא לא בוחרת בספק מתוך המאגר אלא כי בכוונתה להתקשר עם מנהל של פרויקט בנייה ו/או עם מפקח על פרויקט בנייה, לאחר פרסום מכרז פומבי, גם במקרה בו התקנות אינן מחייבות עריכת מכרז פומבי.

ועדת המכרזים של המכללה תודיע לכל ספק המעוניין להיכלל במאגר על החלטתה בבקשתו להיכלל במאגר ונימוקיה.

לאחר אישור רישום הספק במאגר, תישלח לספק הודעה על כך.

 

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים בתחום ניהול ופיקוח על בנייה

 1. הספק הינו יחיד או תאגיד משפטי הרשום כדין. לגבי מועמד שהינו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת הכשרה והשכלה וכן, בעל הניסיון כנדרש להלן.
 2. הספק הוא בעל תואר הנדסאי מוסמך מהמכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 3. הספק הוא בעל ניסיון מוכח הן בניהול פרויקטים של בנייה לרבות שיפוץ מבנים והן בפיקוח על פרויקטים של בנייה לרבות שיפוץ מבנים וזאת, ב-5 השנים האחרונות (2016-2021).
 4. לא נפתחה כנגד הספק חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, והוא לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון הנוגעות לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר דין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.
 5. מסמכים נדרשים להמצאה למכללה
 • על הספק להמציא מכתבי המלצה מלפחות 3 גורמים שונים להם הוא נתן שירותי ניהול פרויקט בנייה לרבות שיפוץ מבנים וכן, שירותי פיקוח על פרויקט של בנייה לרבות שיפוץ מבנים וזאת, במהלך 5 השנים האחרונות (2016-2021), כולל צירוף מספרי טלפון של הממליצים עמם המכללה תוכל ליצור קשר. ניתן לצרף אסמכתא כי הספק שימש בפרויקט אחד בשני התפקידים, כאשר פרויקט זה ייחשב במניין הן לגבי תפקיד מנהל פרויקט והן לגבי תפקיד מפקח על הפרויקט.
 • על הספק להמציא קורות חיים לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של הספק במתן שירותים של ניהול פרויקט בנייה לרבות שיפוץ מבנים וכן, במתן שירותים של פיקוח על פרויקט בנייה לרבות שיפוץ מבנים וכן, תיאור של לפחות 3 פרויקטים של ניהול ופיקוח של פרויקט בנייה ב- 5 השנים האחרונות (2016-2021), בהם הספק שימש הן כמנהל הפרויקט והן, כמפקח על הפרויקט.
 • תעודה המעידה כי הספק הינו בעל תואר הנדסאי מוסמך מהמכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה  וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לסעיף 2(א) חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.
 • טופס הבקשה לרישום במאגר הספקים של המכללה בתחום ניהול ופיקוח על פרויקט בנייה, מצ"ב הקישור שלעיל כנספח א' לבקשה זו.
 • תצהיר מאת הספק בנוסח המצורף כנספח ב' להזמנה זו חתום על ידו ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא-חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו לפיו הספק לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז -1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין
 1. תנאי בלעדיו אין לבחינת המכללה את בקשת הספק להצטרף למאגר, הינו עמידה בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה זו וכן, צירוף כל המסמכים מבלי יוצא מן הכלל המפורטים בהזמנה זו . אי עמידה באיזה מתנאי הסף ו/או אי צירוף איזה מהמסמכים לעיל, מהווה עילה לדחיית בקשת הספק להצטרף למאגר.

 

את הבקשה להצטרף למאגר אשר תכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף "המסמכים נדרשים להמצאה למכללה" כמפורט בהזמנה זו, יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: asnatty@hemdat.ac.il  לא יאוחר מיום ה-7/12/2021 כולל.

לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה וכל זאת, עד למועד עדכון המאגר על ידי המכללה אשר יעשה לפחות פעם בשנה.

לברורים/שאלות ניתן לפנות למנהל תפעול של המכללה – מר אלי מלכה בטלפון: 054-5592569

 

בברכה,

ועדת המכרזים של המכללה

 

להורדת המסמך כקובץ PDF לחץ כאן

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)