חינוך מדעי תקציר הקורסים – חטיבה א'

חטיבה א: לימודי תשתית מחקר

מחקר כמותי בחינוך – שו”ת, חובה, 2 ש”ס

הקורס מעמיק במהות המחקר הכמותי בהוראת המדעים והמתמטיקה, במאפייני המחקר ובכלים הסטטיסטיים הנדרשים לניתוחו. מטרת הקורס להקנות את הידע לתכנן מחקר כמותי ולבקרו באמצעות מבחנים סטטיסטיים.
נושאי הקורס: בניית שאלונים, דרכי דגימה, סולמות מדידה, סטטיסטיקה תיאורית: מדדי מרכז ומדדי פיזור, משתנים תלויים ובלתי-תלויים, התפלגות נורמאלית ומבוא להסקה סטטיסטית (מובהקות), בדיקת השערה על תוחלת של אוכלוסייה אחת (מבחן Zכשהשונות ידועה ומבחן T כשהשונות לא ידועה), השוואת תוחלות של שתי אוכלוסיות נורמאליות (מדגמים בלתי תלויים. מבחן Zכשהשונות ידועה ומבחן T כשהשונות לא ידועה), השוואת תוחלות של שתי אוכלוסיות נורמאליות (מדגמים תלויים. מבחן T לזוגות). מבחן לבדיקת אי תלות, מבחן לטיב התאמה, ניתוח שונות חד-כיווני (ANOVA), רגרסיה לינארית.

מחקר איכותני בחינוך – שו”ת, חובה, 2 ש”ס

הכלים המתודולוגיים והאוריינות המחקרית מאפשרים לכל מי שעוסק בחינוך להתעדכן בחידושי המחקר בתחומים השונים ובכך להפרות את הפרקטיקה ולהתפתח מבחינה מקצועית. בקורס יכיר הסטודנט את דרך החשיבה הפרשנית, שיטות איסוף מידע ויצירת ידע חדש כפי שמופיעים במחקרי שדה אתנוגראפיים בחינוך.
נושאי הקורס: מאפייני המחקר האיכותני; חשיבה מחקרית קונסטרוקטיביסטית; חשיבה פוסט-קונסטרוקטיביסטית; מהימנות ותוקף במחקר איכותני; גישות פרשניות לניתוח ממצאים; אתנו-מתודולוגיה ושימושיה במחקרי חינוך; מחקר אתנוגראפי ומחקר פנומנולוגיה; מחקר נרטיבי-ביוגרפי; תיאוריה המעוגנת בשדה וחקר מקרה; מחקר אתנו-ויזואלי ; ראיון לסוגיו; תצפית לסוגיה; ניתוח תוכן; אתיקה במחקר.

אוריינות מדעית בעברית ובאנגלית – שו”ת, חובה, 4 ש”ס

הקורס יעסוק בקשר שבין מבנה הדעת של המדע ובין השפה המייצגת אותו, במטרה לקדם אצל הלומדים מיומנויות חשיבה, קריאה ביקורתית וכתיבת טקסטים מדעיים. הסטודנטים יתנסו בקריאת טקסטים, בניתוח ובכתיבת טקסטים מדעיים תוך אינטגרציה של מקורות שונים. במהלכו של הסמסטר השני יתמקדו בקריאת מאמרים ובניתוחם. הלמידה והתרגול הבסיסי יתבססו בסמסטר א על מאמרים בעברית ובסמסטר ב על מאמרים באנגלית.
נושאי הקורס: חשיבה ושפה: הרחבת התודעה, חשיבה ביקורתית, קשר בין תודעות, אופנויות השפה: הבעה בכתב, הבעה בדיבור והבעה איורית, מאפייני השפה המדעית ודרכי הוראתה: מטאפורות דקדוקיות, ייצוג תהליכים בצורה אבסטרקטית, הרחבה, דחיסות לקסיקלית גבוהה, מאפייני הטקסט המדעי: מחקר, מדע פופולארי, כתבה עיתונאית, הטיעון המדעי: הבניית טיעון וביסוסו, הדגמים הרטוריים והמבנה הטיעוני. מאפיינים מבניים: קישוריות ולכידות טקסטואלית. כתיבה מדעית: תכנון הטקסט, פרשנות, אינטגרציה של מספר מקורות, הערות עמיתים על טיוטות.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)