תקנון ועדת משמעת מכללתית

להורדה או הדפסה של התקנון לחצו כאן

האקדמית חמדת

תקנון ועדת משמעת מכללתית

א. הגדרות

 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום לצידם:
  • "מכללה "– המכללה האקדמית חמדת.
  • "סטודנט" או "תלמיד" מתייחס לכל מי שהתקבל או התקבלה ללימודים במכללה: בתכנית לתואר שני, תכנית נשים, תכנית גברים, בין במסלול לימודים לתואר ראשון עם תעודת הוראה, ובין לימודי הסבת אקדמאים ובין לימודי השלמה והרחבה לתואר ראשון.

ב. כללי

 1. ועדת המשמעת היא גוף מכללתי הדן בהפרת כללי ההתנהגות והמשמעת הנהוגים בתחום מוסד אקדמי.
 2. סטודנט, העובר על הכללים בתחומים אלה ייתבע על-ידי ועדת המשמעת להופיע בפני הוועדה ולהסביר את התנהגותו.
 3. בחר הסטודנט שלא להופיע בפני הוועדה במועד שנקבע, הוועדה רשאית לדון את הסטודנט שלא בפניו.
 4. ועדת המשמעת זכאית להטיל על הסטודנט עונשים, עד כדי הרחקתו מהלימודים במכללה.
 5. ועדת הערעורים תדון בערעורים על החלטות ועדת המשמעת.

ג. הרכבי הועדות

ג.1 הרכב ועדת משמעת

 1. יו”ר – ימונה על-ידי נשיא המכללה.
 2. ראש התכנית.
 3. דיקנ/ית הסטודנטים.

 

ג.2 הרכב ועדת ערעורים

 1. יו”ר ועדת הערעורים הוא נשיא המכללה.
 2. חבר סגל שאינו נמנה על מורי התכנית בה לומד הסטודנט שעניינו נדון. ייבחר על ידי יו"ר ועדת הערעורים.
 3.  חברי ועדת המשמעת שדנה בתביעה בהרכב הראשון.
  בישיבה ייכתב פרוטוקול. במקרה והמרצה המתלונן הוא אחד מחברי הועדה, ימונה לו מחליף על פי החלטת נשיא המכללה, כך גם ביחס לוועדת הערעורים.
 4. נציג סטודנטים.

ד. עבירות משמעת

עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן:

  1. אי-ציות להוראות של המכללה, ובכלל זה למוריה ולעובדיה, שניתנו במסגרת מילוי תפקידם.
  2. מסירת פרטים כוזבים, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות במכללה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הלימודים במכללה.
  3. הונאה בבחינה, העתקה מסטודנט אחר, או העתקה מאתר אינטרנטי או כל מקור אחר מבלי לציין את המקור, או סיוע או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק בבחינה לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיחים, או התנהגות הפוגעת בהם. לעניין זה ,סטודנט שנמצא ברשותו חומר אסור, יראו אותו כאילו ניסה להונות בבחינה, אלא אם יוכיח אחרת.
  4. החזקת חומר שאסור להחזיקו במהלך הבחינה, כולל מכשירים אלקטרוניים.
   לעניין זה די שנמצא חומר אסור כאמור בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה של הסטודנט בשעת הבחינה אלא אם יוכיח הסטודנט כי עשה כל שניתן כדי שחומר אסור לא ימצא בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה.
  5. הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות
   לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה. הונאה תחשב גם העתקה ממקור חיצוני מבלי לתת לו את הקרדיט המתאים.
  6. פגיעה ברכוש המכללה בכלל וברכוש ספריית המכללה בפרט, ובכלל זה:
   גניבת ספרים, הסתרתם או השחתתם וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריה, כולל הפרת סדר ומשמעת בזמן השהייה בספריה.
  7. פגיעה בשמה הטוב של המכללה על ידי פרסום באמצעי התקשורת האלקטרוניים ,בטלוויזיה, בעיתונות וכדומה.
  8. הפרה של הוראות לשימוש במתקני המכללה, כיתות ,ציוד, מחשבים, ספריה ,משרדים, מגרשי חניה ושטח פתוח.
  9. התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם, בכבודם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הסטודנטים שלה, בין אם נעשתה עקב מעמדם של
   הנפגעים כמורים, כעובדים וכסטודנטים ובין אם נעשתה בתחומי המכללה או בסביבתה הקרובה.
  10. מתן עדות שקר, או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי-ציות לרשויות המשמעת, או סירוב להופיע בפניה ע”פ פנייתה.
  11. כל התנהגות במעשה או במחדל בניגוד לכללי המשמעת.
  12. כל ניסיון, סיוע או שידול להתנהגות המהווה עבירת משמעת.

ה. עונשים

  1. בקביעת העונש רשאית הוועדה לקחת בחשבון עבירות קודמות או היעדרן, את חומרת העבירה, נסיבותיה והנסיבות האישיות של הסטודנט.
  2. סטודנט שנמצא אשם באחת או יותר מן העבירות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי למלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות מטעם המכללה, אף אם יהיה זכאי להן על-פי הישגיו האקדמיים, זאת ללא קשר לעונש שיושת עליו בגין העבירה.
  3. נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת, יוטלו עליו אחד או אחדים מהעונשים הבאים:

3.1 אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.
3.2 ביטול הנחה בשכר לימוד או ביטול פרס לימודים או מלגה או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.
3.3 מניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, ספריות, מתקני ספורט למשך תקופה שתיקבע.
3.4 פסילת בחינה שבה נבחן.
3.5 הנחיה להוסיף בגיליון הציונים הערה ליד שם הקורס  "על(ת)ה לוועדת משמעת.
3.6 פסילת עבודה המוטלת עליו בקשר עם לימודיו.
3.7 ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהסטודנט השתתף בהם.
3.8 איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.
3.9 עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט למשך תקופה שתיקבע.
3.10 הרחקה מחלק מהלימודים או מלימודים בכלל, לתקופה שתיקבע, כולל אפשרות הרחקה לצמיתות.
3.11 ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
3.12 חיוב בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שנגרם על ידי הסטודנט לרכוש המכללה, ובכלל זה הספרייה, וכן בגין נזק חומרי שנגרם לעובדי המכללה או לסטודנטים שלה. מועד ותנאי פירעון סכום הפיצוי על-ידי הסטודנט ייקבעו לגבי כל מקרה לגופו. בהיעדר אפשרות לגביית פיצוי כספי – יושת על הסטודנט עונש חלופי שעליו תחליט ועדת המשמעת.
3.13 ועדת המשמעת רשאית להורות שהעונש יהיה, כולו או מקצתו, עונש על תנאי. סטודנט, שנידון לעונש על תנאי, לא יישא בעונשו אלא אם עבר והורשע ,בתוך התקופה שתיקבע בוועדה (לתקופה שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים) עבירת משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה. תקופת התנאי תתחיל ביום מתן ההחלטה.
3.14. ועדת משמעת רשאית להטיל חובת תשלום מחדש על הקורס/ים שנפסלו בגין עבירת משמעת.

ו. תלונה ופתיחת הליך משמעתי

   1. כל מרצה, סטודנט או עובד של המכללה רשאי להגיש תלונה על עבירת משמעת.
   2. מרצה שנחשף למקרה של חשד בהעתקה – תוך כדי בחינה או במהלך בדיקת מבחנים או מטלות אחרות במסגרת הקורס – חייב להגיש תלונה לוועדת משמעת ואינו רשאי לטפל באירוע באופן עצמאי. על פי דרישת המרצה או החלטת הוועדה, יוזמן המרצה להופיע בפני וועדת המשמעת למסור את עדותו, התרשמותו והמלצותיו.
   3. תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב ליו”ר ועדת המשמעת על ידי המתלונן או כל הבא מטעמו לרבות ראש יחידת הבחינות, מזכירות תכנית הלימודים או ראש לשכת הנשיא ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים ויצורפו אליה מסמכים או ראיות אחרות התומכים בה, במידה ויש כאלה בידי המתלונן.
   4. משגיחי בחינות ומרצי הקורס רשאים להגיש עדות או תלונה גם בעל פה. במקרה הנזכר, התלונה תכתב על ידי ראש יחידת הבחינות או מזכירות התכנית.
   5. איש סגל, המגיש תלונה לוועדת המשמעת על עבירות הקשורות במבחנים, בעבודות או בהתנהגות בלתי הולמת, מנוע מלתת ציון לסטודנט כל עוד לא תם הדיון בוועדת המשמעת.
   6. יו”ר ועדת המשמעת ישתדל לכנס את הועדה בתוך 21 יום מיום הגשת התלונה ויזמן, במידת הצורך, את הסטודנט ו/או איש הסגל המתלונן. עם זאת, איחור בכינוס הוועדה איננו מהווה עילה לביטול הטיפול באירוע המשמעתי או לאי הופעה של הסטודנט או לפסילת החלטותיה.
   7. הוועדה תתייחס לנתונים שהובאו לפניה, ותשמע את טיעוני כל אחד מן הצדדים. רשאית הוועדה לזמן למתן עדות את שני הצדדים ביחד או כל אחד מהם בנפרד.
   8. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות ובפרוטוקול יסוכמו ההערות של המשתתפים.
   9. יו"ר הוועדה רשאי, בכל עניין משמעתי, לתת החלטות ביניים (כגון: דחיית בדיקתה של בחינה, איסור לגשת לבחינה וכו’). החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד להחלטה הסופית בתלונה.
   10. על פי הנחיות המל"ג תינתן אפשרות לייצוג משפטי באותם הליכי משמעת בהם לסטודנט קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או כאשר המדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות חמורות, כאשר הפרשנות למונח "תוצאות חמורות" תיקבע ככל הניתן בהתייעצות עם אגודת הסטודנטיות/ים במוסד.
    סטודנט המתכוון להיעזר בייצוג משפטי מחויב להודיע על כך לוועדה מראש. מלבד ייצוג משפטי לא יוכל להצטרף לסטודנט מלווה אחר.

ז. החלטת הועדה

  1. סמוך ככל האפשר לאחר סיום השמעת הראיות, ייתן יו”ר ועדת המשמעת החלטה מנומקת בכתב, וישלח עותקים ממנה לסטודנט המואשם, לדיקן, למתלונן, למזכירות היחידה האקדמית ולראש התכנית בה לומד הסטודנט המואשם. העותק שיישלח לראש התכנית יתויק בתיק האישי של הסטודנט המואשם.
  2. ועדת המשמעת רשאית להרשיע את הנאשם בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בה מתגלה מן העובדות שהוכחו והייתה למואשם הזדמנות סבירה להתגונן מפניה.
  3. העונש שנקבע ייכנס לתוקפו מיד לאחר שהחלטת הוועדה נשלחה לנאשם ,אלא אם תחליט ועדת המשמעת על מועד מוקדם או מאוחר יותר.
  4. הועדה תחליט על אופן פרסום העונש וההחלטה שניתנה על-ידה, כולל החלטת אי-פרסום. החליטה לפרסם, תחליט גם אם העבירה והעונש יפורסמו בציון או ללא ציון שם הסטודנט המואשם. החליטה לפרסם, תדאג לכך שהעבירה והעונש יפורסמו על-גבי לוחות המודעות של המכללה.

ח. הליכי ערעור

  1. נאשם רשאי לערער בפני ועדת ערעורים ובפניה בלבד. כאמור, יו"ר ועדת ערעורים הוא נשיא המכללה.
  2. הערעור יוגש לראש לשכת הנשיא תוך 21 ימים מיום שהועברה למערער החלטת הועדה . הערעור יוגש בכתב ויפרט את נימוקי המערער וטיעוניו.
  3. לא יתקבלו ערעורים בתום המועד שהוקצב בסעיף 2.
  4. ועדת הערעורים תתכנס תוך 21 ימים מקבלת הערעור.
  5. הסטודנט המערער יוזמן להופיע בפני ועדת ערעורים.
  6. ועדת הערעורים תהיה רשאית לאשר, להקל, לבטל או להחמיר בעונש שהוטל על-ידי ועדת המשמעת.
  7. החלטת יו"ר ועדת הערעורים הנה סופית ולא ניתנת לערעור.
  8. החלטת ועדת הערעורים תישלח לנאשם בתוך עשרה ימים מיום הדיון והעתקה יישלח לחברי ועדת המשמעת. עותק נוסף של ההחלטה יתויק בתיקו האישי של התלמיד.

1.9.19

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)