ניהול וארגון תקצירי קורסים – חטיבה ב'

חטיבה ב’: מאפיינים אידיאולוגיים, חברתיים וארגוניים של מערכות חינוך

 

מדיניות החינוך בישראל (2 ש”ס, חובה)

שאלת הקשר בין קביעת מדיניות לבין תרגומה למטרות, ליעדים לתוצאות, עתיקת יומין היא. קביעת מדיניות, מטרות ויעדים היא תהליך ארגוני שמטרתו להשיג תוצאות ולהשפיע על המציאות אך בפועל, לא תמיד נלקחים בחשבון הקשיים וההתנגדויות שבדרך. קיימים גם מצבים בהם מקבלי ההחלטות לא היו מודעים מספיק למורכבות הבעיות ולכן יתקשו לממש את ההחלטות בפועל. קורס זה יעסוק בבחינת הקשר בין קביעת מדיניות ליישומה. עיקר תהליך ההוראה בקורס זה יהיה באמצעות חקר מסמכי מדיניות חינוך, החל מדוחות של ועדות שונות ועד לניתוח חוזרי מנכ”ל.

 

ניהול שונות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)

מטרת הקורס היא לסייע בטיפוח מורים בעלי עמדה של כבוד כלפי השונוּת המאפיינת את ציבור התלמידים ובעלי ידע ומיומנויות כיצד לנהל כיתה של שונים, כלומר להיות מורים אשר יהיו בעלי מיומנות של ניהול שונוּת ויחנכו לנער ולנערה על פי דרכם.
באופן ספציפי יותר, מטרת הקורס היא שבאמצעות הידע שיירכש ייפתחו המשתתפים/ות מודעות רב-תרבותית וייבחנו דרכים אפשריות ליישום מודלים רב-תרבותיים במערכת החינוך בישראל.
נושאי הלימוד: המושג שונות והקשרו להוראה בכיתה מגוונת מבחינת סגנונות לימוד ורמות חשיבה, החינוך החד-תרבותי בישראל, מהי רב-תרבותיות, רב-תרבותיות פלורליסטית לעומת רב-תרבותיות פרטיקולרית, מודלים חינוכיים רב-תרבותיים, רב-תרבותיות ביקורתית.

 

חקר האקלים החינוכי בגיל הרך (4 ש"ס, סמינר בחירה)

אקלים גן מיטבי מהווה סביבה חברתית – לימודית בטוחה, תומכת, שוויונית ואסתטית, המקדמת התפתחות של כל ילד וילדה. כדי לנהל גן בו הסביבה הלימודית בטוחה, תומכת, שוויונית ומקדמת, יש לחזק בילדות ובילדים את היכולת לווסת את התחושות ואת ההתנהגות במצבי עוררות רגשית וכן את היכולת להיות מובנים לאחרים, להביע רגשות, לבטא כוונות ורצונות.
לאחר שמוטמעת בילדות ובילדים ההבנה העצמית לרגשותיהם ולמצבים המעוררם בהם ריגוש יתר, ניתן ללמדם להבין רגשות, כוונות ורצונות של אחרים. לפתח בהם את היכולת האמפטית אשר תסייע להם להבין את הזולת, לפרש מצבים חברתיים מזוויות מבט שונות ולקיים אינטראקציות חברתיות איכותיות במסגרת החינוכית.

 

זרמים ואידיאולוגיות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)

הקורס יעסוק באסכולות חינוכיות מרכזיות, במדיניות חינוכית, בשאלת הזרמים בחינוך ובהפרדה בין הזרמים ומשמעויותיה. בין היתר יידון מעמד המורה ומקורות סמכויותיו, ע”פ גישות אידיאולוגיות שונות. במהלך הקורס יערכו דיונים במסגרתם יבחנו היבטים היסטוריים וסוציולוגיים של סוגיות חינוכיות מרכזיות בארץ ובעולם.

 

תוכניות לימודים בגן העתידי (2 ש”ס, בחירה)

בגן העתידי הצוות והילדים מקבלים מקום רחב יותר בתכנון הלימודים בגן תוך עידוד החקר והיוזמה האישית. התפיסה מתבססת על האמונה ביכולתם של הילדים והצוות ליצור את אווירת הגן שלהם תוך אינטראקציה מתמדת. זאת מתוך הבנה שכאשר תהליך כזה יתרחש, תתקיים חוויית למידה המותאמת למציאות של היום ולאתגרי העתיד.
תכנית הלימודים בגן העתידי נשענת על רכיבי הלמידה המשמעותית ומזמינה את הגננות לחפש דרכי הוראה בהתאם לאוכלוסיית הגן שלהן. לחשוב על דרכים לרכישת הידע בתחומי הליבה, לחציית גבולות תחומי הדעת, לחיזוק הילדים במיומנויות קוגניטיביות, תוך אישיות ובין אישיות ושילוב הערכים בחיי היומיום בגן.

 

חשיבה יצירתית במרחב הקהילתי (2 ש"ס, בחירה)

הכרות בלתי אמצעית וייחודית עם התחום של המרחב הקהילתי ועולם היזמות החברתית שבו. הלימוד בקורס נערך תוך עידוד רעיונות חדשים וגישות חדשניות ובלתי שגרתיות. בקורס יילמדו שורה של כלים מאד אפקטיביים לרתימה ולהנעה לפעולה, ויתבצע תרגול ואימון בשימוש בכלים אלה דרך מיזם אישי בתחום חברתי-חינוכי.
הקורס מציג היבטים שונים של חשיבה יצירתית המשלבים מגוון גישות, ומקנה כלים בסיסיים לעידוד חשיבה יצירתית והטמעתה בפרויקטים במרחב הקהילתי.
זהו קורס הנערך תוך השתתפות פעילה של הסטודנטים, בדגש על למידה אינטראקטיבית, התנסות וביטוי עצמי, תוך הקניית תחושת מסוגלות לסטודנטים. הלימוד בקורס נערך תוך עידוד רעיונות חדשים וגישות חדשניות ובלתי שגרתיות. הסטודנטים יתרגלו חשיבה אישית וקבוצתית ויתבקשו להציג ולבצע פרויקטים מלהיבים בשיתוף אנשי הקהילה ותוך קשר ישיר לאתגרים ולסביבה הקהילתית.

 

הצלע השלישית: מעורבות הורים בגן ובביה"ס (2 ש"ס, בחירה)

להבין את תהליכים הקשורים במעורבות ההורים, המשפחה והקהילה בתהליך החינוכי, תוך שימת דגש על מיקומם של אלה במערכת החינוך של ימינו.
יתקיימו דיונים בנושאים כגון הגדרות שונות של מעורבות, מעורבות הורים אפקטיבית, גבולות המעורבות, איכות המעורבות, מנהיגות ודמוקרטיה במערכת החינוך ומעורבות הורים כחלק מפיתוח המצוינות האישית והחברתית של התלמידים. כמו כן תינתן תשומת לב מיוחדת לניהול יחסי החוץ של בית הספר.

 

היבטים משפטיים בחינוך (2 ש”ס, בחירה)

אנשי חינוך ובמיוחד בעלי תפקידים מובילים בחינוך אמורים להיות אמונים על מימוש זכות התלמיד לביטחון, לצמיחה אקדמית, רגשית וחברתית ולהבטחת המרחב הסביבתי המאפשר תנאי רווחה, בכפיפות למדיניות החינוך הנקבעת על ידי משרד החינוך והרשות המקומית. הקורס יחתור להעלות למודעות הסטודנטים את מחויבותם המשפטית והאתית למלא את תפקידם מול התלמידים והוריהם.

במהלך הקורס נכיר את דיני החינוך ומשמעותם לעבודה החינוכית, נכיר את החומר המשפטי הרלבנטי לעבודה החינוכית מן המקורות בחקיקה ועד ליישום בפסיקת בתי המשפט. הנושאים שנעיין בהם כוללים את ה ”זכות לחינוך”, כללי הזהירות שעל עובדי הוראה לנקוט עפ”י חוק, גבולות ענישה ע”י עובדי הוראה, זכויות חוקתיות של תלמידים ומורים (כגון: הזכות לשוויון, חופש ביטוי, חופש דת וכד’).
בסוגיות רלבנטיות נבקש להעמיק ולהעשיר את הלימוד באמצעות עיון בהיבטים הלכתיים ובעקרונות מן המקורות היהודיים שנוגעים לסוגיות שבהם נעסוק. הקורס ייתן ביטוי לאתגרים הייחודיים של מערכת הממלכתית דתית.

 

במסדרונות משרד החינוך – חשיבה ביקורתית (4 ש"ס, סמינר בחירה)

שם המרצה: פרופ' יעל פישר

מטרת הסמינר היא לחקור ולבחון את הקשר בין ההחלטות המתקבלות על-ידי קובעי המדיניות לבין יישומן של החלטות אלה בבתי-הספר. תועלנה שאלות בדבר הקשר בין מבנה המערכת הפוליטית בישראל וקביעת מדיניות חינוך, דהיינו, מי הם הגורמים המעורבים בקביעת מדיניות, כיצד עולים נושאים לסדר היום החברתי ובעיות יישום מדיניות החינוך. כמו-כן תיבדק מערכת החינוך מנקודות מבט פוליטית, חינוכית-פרופסיונאלית וביורוקרטית-נוהלית, תוך התמקדות בשינויים המתרחשים בממשק שבין מערכת החינוך לבין המערכת הפוליטית בישראל.
בסמינר יוצגו העקרונות של ביצוע מדיניות חינוכית ובניית סדר יום פוליטי תוך חיפוש הקשר שבין המערכת הפוליטית לבין קביעת מדיניות חינוך. בנוסף, במהלך הסמסטר ילמדו הסטודנטים את הטכניקה של אומנות הפרזנטציה והכנת הרצאות TED.
כל אחד ממשתתפי הסמינר יבחר נושא מתוך חוזרי מנכ"ל ויבדוק את הנושא בראי הזמן של חמש השנים האחרונות, יישום הנושא על השינויים שחלו בו בבתי-הספר, תוך התמקדות בהשתקפות מדיניות המשרד בחוזרים, מידת השימוש באמצעי תקשורת זה ומידת יעילותו. 

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)