ניהול וארגון תקצירי קורסים – חטיבה ג'

חטיבה ג’: ניהול ופיתוח ארגוני

 

ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך (2 ש”ס, חובה)

הקורס יעסוק בניהול המשאב האנושי בחינוך שהינו תהליך ניהולי מהחשובים ביותר להצלחת בית הספר. משיכת מועמדים מעולים לעשייה החינוכית הינה אתגר מתמשך. יחד עם אתגר זה ניצב בפני מערכת החינוך גם האתגר של מיצוי היכולות של אותם מורים שנקלטו במערכת. תחום הידע של ניהול המשאב האנושי מביא את הידע, הכלים והתהליכים המאפשרים את מיצוי היכולות של המורים בעבודתם החינוכית. תחום הידע הזה מתמקד בכל תהליך חייו המקצועיים של המורה החל מרגע התגייסותו להוראה, דרך חייו המקצועיים במסגרת בית הספר וכלה בשלבי פרישתו. כל זאת תוך דגש על יצירת התנאים לביטוי עצמי ומימוש עצמי, מחויבות והזדהות עם מערכת החינוך.

 

ניהול מערכות מידע  (2 ש"ס, בחירה)

בקורס נלמד על אתגרי המאה ה 21  ונחקור את מידת התאמתה של מערכת החינוך למאה ה 21. נלמד על דרכי שילובן של מערכות המידע בפעילותו השוטפת של בית הספר, על המשמעות הניהולית של שימוש אפקטיבי בטכנולוגיות המידע, על גישות לניהול ידע ופיתוח הלמידה הארגונית בתוך המוסד החינוכי. הקורס יפרט ויסביר מושגים בסיסיים בתחום כדי לתת כלים לסטודנטים לבחינת מידת ההטמעה של מערכות המידע בבית הספר בו הם מלמדים והדרכים להגברת היעילות והאפקטיביות של מערכות אלה בניהול בתי ספר.

 

פיתוח יזמות חברתית-חינוכית (4 ש"ס, סמינר בחירה)

הסמינר יחשוף את הסטודנטים לתחום היזמות החינוכית/חברתית. במהלך הסמינר הסטודנטים יזמו ויממשו פרויקט תוך שימוש בכלים שיינתנו במהלך הסמינר. הסטודנטים ידווחו באופן שוטף על התקדמות הפרויקט, ישתפו באתר הסמינר לגבי שיחות שביצעו ובהם הביאו לידי ביטוי את האבחנות שנלמדו באותו שבוע. הסטודנטים יקבלו דרך הפורטל ובשיעור עצמו אימון כדי לאפשר להם לפתח את המיומנויות שלהם ליזמות חברתית-חינוכית.

 

קבלת החלטות בגן ובביה"ס (2 ש”ס, בחירה)

הקורס מכוון להעמיק את הידע וההבנה בתהליכי קבלת החלטות מנקודת מבטו של מנהל מסגרת חינוכית. בקורס ייבחנו היבטים תיאורטיים ומעשיים בקבלת החלטות, ייסקרו מודלים ודפוסים התנהגותיים, ויומחשו גורמים בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות במערכות חברתיות וחינוכיות. הקורס יכלול סימולציות.

 

התקציב ככלי ניהולי  (2 ש”ס, בחירה)

הקורס נועד להקנות ללומדים שליטה בתכנון, ניהול ובקרה על התקציב שעומד לרשות מנהל מערכת חינוכית. הידע שיוצג יהיה תיאורטי ופרקטי. תוצגנה בקורס שיטות תקציב שונות, יילמד ניהול של תזרים מזומנים, יורחב בעניין גיוס מימון, תכנון העלויות וחישובן, ויפורט מהותו של התקציב הבית ספרי.

 

פיתוח והעצמת הצוות בגיל הרך (2 ש"ס, בחירה)

הגננת הינה הדמות שמנהלת את הגן ומובילה את הצוות, הילדים וההורים בכישורים של מנהיגה חינוכית.
כדי לסייע לגננות להוביל את אוכלוסיית הגן בדרך הטובה ביותר, יש להכשיר אותה להעצים את עצמה ואת המונהגים שלה,  תוך הדגשת מגוון תפקידיה ועמידה על כישוריה האישיים.
גננת המודעת למרכיבי אישיותה, גאה ביכולות שלה ובכוח שיש בה להוביל את שותפיה לעשייה החינוכית, מצליחה להנהיג ולסחוף אחריה את כל הנפשות הנמצאות תחת אחריותה.
בקורס זה, נדון בדימויה של הגננת בחברה לעומת דימויה בעיני ההורים המבקרים בגנה. נעמוד על כישוריה כמנהיגה חינוכית ונעודד אותה לפתח את התנאים בהם מונהגיה יוכלו להעצים את עצמם.

 

ייעוץ ופיתוח ארגוני במערכת החינוך (4 ש"ס, סמינר)

רציונל: הסמינר בנוי סביב חקר ופיתוח ארגוני במערכות חינוך במסגרת מחקרית כמותית

מטרת הקורס: להכשיר את הסטודנט לבצע מחקר כמותי במסגרות ארגוניות-ניהוליות. המחקר יאפשר ליישם ידע שנרכש בתחום הארגון והניהול הבית ספריים, תוך מתן כלים שיאפשרו לבצע אבחון במערכות הארגוניות-חינוכיות ויישום תוכניות שינויים לייעול התפקוד הארגוני.

מטרות ספציפיות: הסמינריון יתמקד במשתנים ארגוניים ומערכתיים, כמו אקלים ארגוני, מבנה ארגוני וכדומה הנמדדים על ידי שאלונים מתאימים לחקר תהליכים בארגונים במערכות חינוך.
העבודות המחקריות יאורגנו סביב משתנים שונים במערכת הארגונית: מדדי יעילות הארגון, גודל הארגון, שביעות רצון נשירה ועוד. נושאים אלו ייחקרו ויוצגו בפני הכתה, תוך דיון מה הם היישומים האפשריים מהממצאים הבית ספריים שנתקבלו.

 

פיתוח מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות  (2 ש”ס, בחירה)

מטרת הקורס היא להדגיש כי פיתוח הצוות הארגוני מהווה את המפתח לפיתוח מצוינות ארגונית. הקורס יעסוק בדיון בנושאים כגון מושגי יסוד במצוינות ארגונית, מודלים חדשים לפיתוח צוות, קודים אתיים, משוב ובקרה. כמו-כן יושם דגש על התמודדות עם שינויים ודיון במושגים הלקוחים מעולם העסקים כגון מוניטין.

 

הכנסת שינויים במערכת החינוך (2 ש"ס, בחירה)

הקורס יעסוק בנושאי אקלים הארגון, תפקיד הארגון, מעורבות הורים, סוגי ארגונים בחינוך, תקשורת, גודל בית הספר, תרבות בית ספרית, הארגון הלומד, סגנון ניהול, תפקידי היועץ הארגוני, אבחון בית ספרי, הכנסת שינויים, הפעלת תוכניות התערבות והערכתם.

 

הכנסת שינויים במערכת החינוך (4 ש"ס, סמינר בחירה)

מטרת הסמינר להכשיר את הסטודנט לבצע מחקר כמותי במסגרות ארגוניות-ניהוליות. המחקר יאפשר ליישם ידע שנרכש בתחום הארגון והניהול הבית ספריים, תוך מתן כלים שיאפשרו לבצע אבחון במערכות הארגוניות-חינוכיות ויישום תכניות שינויים לייעול התפקוד הארגוני.
מעשית הסמינריון יתמקד במשתנים ארגוניים ומערכתיים, כמו אקלים ארגוני, מבנה ארגוני וכדומה הנמדדים על ידי שאלונים מתאימים לחקר תהליכים בארגונים במערכות חינוך.
העבודות המחקריות יאורגנו סביב משתנים שונים במערכת הארגונית: מדדי יעילות הארגון, גודל הארגון, שביעות רצון נשירה ועוד. נושאים אלו ייחקרו ויוצגו בפני הכתה, תוך דיון מה הם היישומים האפשריים מהממצאים הבית ספריים שנתקבלו.

 

מיומנויות ניהול בגן ובביה"ס  (2 ש"ס, בחירה)

מטרתו המרכזית של קורס סדנאי זה היא לפתח את המיומנויות המעשיות הנדרשות למנהיגות אפקטיבית ולניהול בחברה ההופכת יותר ויותר מגוונת בצרכיה ובטכנולוגיה העומדת לרשותה. יעשה ניסיון להאיר את הניהול באור חדש המוביל להסטת שיווי המשקל מהיחיד לקבוצה, מתכונות אופי של העומד בראש הארגון וקובע את אופיו, לניהול אירועים ותהליכים. הקורס יהיה בעל אופי סדנאי מלווה בהיבטים תיאורטיים רלוונטיים.

 

מדידה והערכה בחינוך (2 ש"ס, בחירה)

הקורס יעסוק בלימוד המושגים המרכזיים של מדידה והערכה בחינוך, עקרונות ושיטות מדידה והערכה, הערכה חלופית, הערכה מעצבת ומסכמת. בין היתר יציג הקורס דרכים למדידת הישגים לימודיים ברמה של הפרט, הקבוצה והארגון כולו. פרק מיוחד יעסוק בהערכת תוכניות ומיזמים. יוצגו היבטים על הקשר החברתי של מדידה והערכה.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)