נהלים לסגל האקדמי

 הגדרת תפקידים וחובות של איש סגל אקדמי בבית הספר לתואר שני

כללי

 1. החזון של מכללת חמדת הדרום הוא להכשיר מנהיגים חינוכיים תורניים, מצוינים מבחינה אישית, מקצועית ואקדמית, שימלאו את צרכי הקהילה בכל אתר ואתר. לפיכך, מסיימי התואר השני יהיו בעלי ראייה חדשנית ומגוונת, הפועלים בתוך הקהילה ולמען קידומה וטיפוחה, על בסיס ערכים תורניים, מתוך מחויבות אישית וחברתית באווירה משפחתית תומכת. סגל המרצים של בית הספר ללימודי תואר שני במכללת חמדת הדרום מחויב לפעול ברוח החזון של המכללה ולהכשיר את אנשי החינוך הטובים ביותר שיהוו דוגמא אישית בתרומתם למערכת החינוך בארץ ובאזור. סגל המרצים ישקוד על טיפוח דור עתידי של מורים המחויב לקדמה ולמצוינות בתחום האישי, האקדמי והחברתי.
 2. לאור החזון הנ"ל, יהוו חברי הסגל דוגמא אישית וינהגו עפ"י התקנון האקדמי ועל פי כללים אתיים מקובלים ביחסיהם עם הסטודנטים, עם עמיתים ועם עובדי מנהל.
 3. כמו כן, מצופה מחברי הסגל שיראו עצמם שותפים מלאים בעשייה המכללתית ויתרמו לביסוס בית הספר לתואר שני והמכללה בכלל. יעשו ככול יכולתם להאדיר את שם המכללה בציבור כמוסד אקדמי מוביל בתחום ההוראה ואיכות הבוגרים באזור הדרום.
 4. לפני תחילת שנת הלמודים יחתום מרצה שאינו קבוע על חוזה אישי עם המכללה על בסיס משרה או חלקיות משרה, או על בסיס שעתי.
 5. המסמך להלן מגדיר את תפקידו של חבר הסגל בחלוקה לארבע קטגוריות: חבר סגל כמרצה, חבר סגל כחוקר, חבר סגל כאדם פעיל בארגון, חבר סגל כדמות מעצימה לסטודנטים ולקולגות.

חבר סגל כמרצה

 1. מחויב לקרוא את התקנון האקדמי ולנהוג על פיו בכל עת.
 2. המערכת עושה ככל הניתן לרכז את ימי הלימודים והשעות לחברי הסגל. מערכת הלימודים של התואר השני מתבססת על ימי ג' בשבוע. עם זאת, המכללה רשאית לנהוג עם מרצים בעלי חוזה משרתי (שאינו על בסיס שעות פרטניות) על פי המפורט בחוברת מנהל מורים של משרד החינוך כדלהלן:
  1. מעל 75% משרה- זמינות של 4 ימים בשבוע.
  2. 51%- 75% משרה – 3 ימים בשבוע.
  3. 50%-35% משרה – יומיים בשבוע.
  4. פחות מ – 35% משרה – לפחות יום בשבוע.
 3. בכל מקרה מרצה לא ילמד יותר מ – 6 ש"ש ביום עבודה אחד.
 4. המרצים יענו לשאלות תלמידים באמצעים האלקטרונים במהלך ימי השבוע
 5. המרצים יהוו דוגמה אישית בהיבט האישי, הבין -אישי, האקדמי וההוראתי.
 6. המרצים יעלו את סילבוס הקורס אותו הם מלמדים לאתר הקורס במודל עד לשיעור הראשון בכל סמסטר.
 7. יקפידו על עמידה בדרישות הסילבוס.
 8. יקפידו שמטלות הקורס ישקפו את תוכני הסילבוס והדרישות המוגדרות בו.
 9. יקפידו שמטלות הקורס תהיינה בהתאם להנחיות בית הספר, כגון- אין לאפשר הגשת עבודה במקום מבחן ואין לשנות מטלה בקורס במטלה מסוג אחר. המטלות בקורס מוגדרות בסילבוס.
 10. ימסרו את ציוני הבחינות והעבודות בזמן בהתאם למוגדר בתקנון האקדמי. אי עמידה בזמנים ללא אישור מראש התכנית תחייב את המכללה לנקוט באמצעים משמעתיים.
 11. ינחו סטודנטים בעבודות גמר ויעריכו את ערכן האקדמי על-פי קריטריונים ברורים המנוסחים במחוון לבדיקת עבודות ומבחנים ויכתבו הערות מילוליות בעבודה ובבחינה כדי לתמוך בציון שהסטודנט קיבל וכדי שהסטודנט יפיק את מלוא התועלת מההערות.
 12. יענו לצורכי המערכת כגון לימוד קורסים על פי הסיכום עמם וחוזה ההעסקה, ינחו עבודות/פרויקטים, כתיבת תכניות לימודים וסילבי בהתאם לכללים האקדמיים.
 13. יכירו את תכנית הלימודים של תכנית המוסמך בה הם מלמדים.
 14. יהיו נוכחים בכל מועדי המבחנים ויענו על שאלות הסטודנטים במידת הצורך.

חבר סגל כחוקר

 1. המכללה מעוניינת שחברי הסגל האקדמי שלה יהיו גם חוקרים. אי לכך, המכללה תקצה משאבים ממקורותיה ותספק תשתית ראויה לצורך קיום  פעילות מחקרית של הסגל האקדמי. המשאבים יוקצו בהתאם למדיניות רשות המחקר. בנוסך לכך, תעודד את המרצים להגיש הצעות מחקר לגורמי חוץ ובכלל זה מכון מופ"ת ומשרד החינוך.
 2. מצופה מהחוקרים שיבצעו את מחקרם בנוסף למטלות האקדמיות האחרות המוטלות עליהם.
 3. מצופה מהמרצים לפרסם מאמרים ו/או תכניות לימודים וכד' אחת לפחות במהלך שנתיים ולציין בפרסום את שיוכו האקדמי למכללת חמדת הדרום. הפרסומים יהוו מרכיב בשיקולי ההעלאה בדרגה ומתן הקביעות.
 4. מצופה מחבר סגל קבוע לחקור, לפרסם ולהתעדכן בתחום הידע על מנת שיוכל להורות ברמה גבוהה ועדכנית ולהתקדם מבחינת דרגות אקדמיות.
 5. מצופה מחבר סגל להשתתף בכנס מחקרי מקצועי אחד בשנה לפחות.
 6. אם הכנס הוא ביום הוראה של המרצה עליו לקבל אישור של ראש התכנית.

חבר סגל כדוגמא אישית ודמות לחיקוי (modeling) לסטודנטים ולעמיתים

 1. עליו להוות דוגמה אישית בהופעתו ובמעשיו, על פי הפסוק- "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע עם אלוהיך" (מיכה ו' ח').
 2. עליו להכשיר את הסטודנטים להיות לומדים עצמאיים.
 3. לפתח מודעות לתרבות.
 4. לעודד סקרנות אקדמית –אינטלקטואלית.
 5. לקשר בין התיאוריה לפרקטיקה.
 6. לסייע לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים.
 7. לטפח בסטודנטים את תחושת השליחות בתפקיד המורה.

חבר סגל כאדם פעיל בארגון/במכללה

 1. חבר סגל שאיננו חוקר חייב להתעדכן בתחום הידע, גם אם איננו חוקר.
 2. ישתתף ביום היערכות וימי עיון מכללתיים הנערכים לכלל הסגל.
 3. ישתתף בישיבות של סגל התכנית בה הוא מלמד, פעם אחת בסמסטר.
 4. ישתתף ביום פתוח לפני פתיחת שנת הלימודים לאחר תיאום עם ראש התכנית.
 5. יקבל אישור מראש התכנית על היעדרות מתוכננת. חלה חובת דיווח על היעדרות זו או היעדרות לא צפויה למזכירת בית הספר.
 6. ישתתף בוועדות חוגיות ומכללתיות לאחר תיאום עמו.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)