כללים ונהלי בחינות

תזכורת לנהלים כלליים:

בתחילתו של כל קורס, יש לחלק לכל סטודנט את סילבוס הקורס (הכולל את נושאי הקורס, רשימת הביבליוגרפיה וחובות הסטודנטים), או להעלות את הסילבוס לאתר מלווה קורס במודל. זוהי חובתו של המרצה וזכותו של הסטודנט לקבל את הסילבוס. אנא הקפידו על כך.
יש לציין בסילבוס כיצד יקבע ציון הקורס, על כל רכיביו.
מרצים שקיבלו רשימות סטודנטים הלומדים את הקורס בלימוד עצמי מתבקשים לנהוג על פי הנהלים  ולהעביר את החומר הלימודי למזכירות האקדמית.

נהלי בחינות

 1. סטודנט רשאי להבחן אם מלא אחר הדרישות הבאות: רשום לקורס, נוכח באופן סדיר ב- 80% לפחות בקורסים המוכרזים כחובת נוכחות, הסדיר את תשלומיו ובידיו תעודה מזהה וכרטיס נבחן.
 2. מומלץ לסטודנט להבחן בבחינות מועד א'. עם זאת, כל סטודנט רשאי לגשת למועד ב'. השתתפות במועד ב' מותנית בהרשמה מראש של שבוע ימים לפחות לפני מועד הבחינה.  הציון במועד ב' הוא הציון הקובע. סטודנט שניגש לבחינה רק במועד ב', אינו זכאי למועד נוסף.
 3. סטודנט שלא ניגש לבחינה בקורס בשני המועדים ייחשב כמי שנכשל בקורס.
 4. בחינות מועד מיוחד יקבעו רק לאחר קבלת אישור מראש התכנית. למועד מיוחד זכאי סטודנט שלא ניגש לאחד משני מועדי הבחינה מסיבות שאינן תלויות בו (כמו מילואים, מחלה, אבל, לידה). יש להגיש לראש התכנית בקשה מנומקת ולצרף את המסמכים המתאימים. אין לפנות למרצה לאישור מועד מיוחד לבחינה. סטודנט שנכשל בשני המועדים אינו זכאי למועד מיוחד, אלא עליו לחזור על הקורס.
 5. נבחן שקיבל את טופס הבחינה ייחשב כמי שנבחן במועד זה. אם החליט לא לכתוב את הבחינה, או יצא מן הכתה בעת הבחינה ולא מסר את מחברת הבחינה, ציונו במבחן יהיה "נכשל".

כללי בחינות

 1. יש להגיש את שאלוני הבחינה לגב' אביטל בצלאל במזכירות בית הספר או לשלוח במייל med@hemdat.ac.il
 2. המרצה חייב/ת להיות נוכח/ת בזמן הבחינה.
 3. על הסטודנט להציג כרטיס נבחן. ללא כרטיס נבחן הסטודנט אינו רשאי להיבחן.
 4. בתום הבחינה, בעת הגשתה ע"י הסטודנט, המרצה (או המשגיח/ה) מתבקש/ת לבקש מהסטודנט לסמן V ליד מס' תעודת הזהות שלו, המופיע ברשימה מרוכזת, כאישור הגשה.

מועדים למסירת עבודות וציונים

לגבי קורסים שלהם נקבעו עבודות, במקום מבחנים, הנוהל דומה לנהלי המבחנים. על הסטודנטים למסור את העבודות למרצה. להזכירכם, על הסטודנטים להגיש את העבודות מודפסות ב-Word (ולשמור אצלם עותק במחשב עד לקבלת הציון). על המרצים למסור את רשימת הציונים למזכירות, עד 18 יום ממועד הבחינה או עד חודש ממועד מסירת העבודה. ציוני המבחנים/העבודות יוקלדו ע"י המרצה באתר הקורס במודל, לאחר הקלדת הציונים ע"י המרצה ישוחררו הציונים לסטודנטים ע"י המזכירות. יש לתת ציון מספרי בין 1 ל- 100. ציון מתחת ל-60 הוא נכשל.

מועדי ב':

בחינות מועד ב' יתקיימו בימי שלישי וחמישי, על המרצים להגיש את טופס הבחינה לגב' אביטל בצלאל או למחליפ/תה במזכירות בית הספר ללימודי תואר שני ולהיות נוכחים בזמן הבחינה. באם יש בעיה למרצה והוא אינו יכול להגיע לבחינה יש לידע את מנהל הסטודנטים כדי למצוא פתרון הולם.

נהלי החזרת עבודות ומבחנים:

מבחנים

כאמור, המרצה חייב למסור את רשימת הציונים למזכירות האקדמית, לכל המאוחר, עד תום 18 ימים ממועד הבחינה.

נוהל הגשת ערעורים

ערעור על ציון ייעשה מול המרצה עד 18 יום ממועד מסירת הציונים. זאת, על מנת לאפשר לסטודנט להיבחן במועד ב', אם ימצא לנכון.
על המרצה לתאם עם הסטודנטים תאריך ושעה לחשיפת הבחינות. חשיפת הבחינה תיעשה בנפרד עם כל סטודנט. הוצאת הבחינה מרשותו של המרצה מבטלת מאליה את זכות הערעור.
בעת החשיפה ידווח הסטודנט על השגותיו: טעות בסיכום הנקודות, אי התאמה בין הנדרש לבין הציון וכיוצ"ב. הסטודנט ישלח במייל האישי או בכתב למרצה את הערעור לאחר שבדק את הבחינה/העבודה. הערעור חייב להיות מנומק. הבחינה תיבדק שנית בכל חלקיה, לרבות בחלקים שלא נדרש עליהם ערעור.
הציון   הסופי (העלאה או הורדה בציון) יקבע בהתאם לבדיקה זו בלבד.
כל התהליך: חשיפה, ערעור ובדיקה יימשך עד שבוע ימים לפני התחלת מועדי ב' של הבחינות, כדי שהסטודנט שהגיש בקשה לערעור יוכל להיבחן פעם נוספת, אם יחפוץ בכך.

עבודות

 1.  את העבודות יש לקבל באופן ישיר מהסטודנטים או מהמזכירות של בית הספר אם המרצה אינו זמין.
 2.  ניתן להיעזר במזכירות בית הספר ללימודי תואר שני בנוגע לקבלה או החזרה של מבחנים או עבודות.

תאריך אחרון לקבלת עבודות מהסטודנטים: יקבע מועד על ידי המרצה.
מועד אחרון למסירת ציוני העבודות: עד חודש מיום קבלת העבודות.
עבודה היא מבחן לכל דבר ועניין, אך אי אפשר לתקן עבודה בעקבות הערות המרצה כדי לשפר ציון.

עבודת גמר

 1. עבודת הגמר תוגש בכתב, בשני עותקים וגם כקובץ אלקטרוני למרכז עבודות הגמר במזכירות בית הספר. העבודה תוגש בהתאם לכל כללי ההגשה, כמוסבר בקובץ הנהלים (ראו בהמשך), לא יאוחר מאשר תום השנה השלישית ללימודים בתכנית. אם יידרשו תיקונים בנוסח הסופי של עבודת הגמר, הם יבוצעו על-ידי הסטודנט תוך חודשיים ממועד קבלת חוות הדעת של המעריכים. הסטודנט יוסיף לקובץ המתוקן מסמך נפרד, רצוי בצורת טבלה, שבה מצוינת כל הערה וממולה כתוב התיקון שבוצע.
 2. הגשת עבודת גמר חייבת להיות באישור ובחתימה של מנחה העבודה.
 3. כל חריגה מלוח הזמנים תחייב את הסטודנט להגשת בקשה לראש התכנית  ולקבלת אישור בהתאם. המשמעויות של חריגה מלוח הזמנים הן באחריות הסטודנט.
 4. במקרים מיוחדים תותר הגשת עבודת הגמר בשנה הרביעית.
 5. משקלו של ציון עבודת הגמר הוא 30% מהציון הסופי בתואר.
 6. חובה על כל סטודנט לשמור אצלו לפחות עותק אחד מעבודת הגמר. העבודות והקובץ לא יוחזרו.
 7. כל עבודת גמר תישפט על ידי מנחה העבודה ובודק נוסף. היה וההפרש בין שני הציונים יעלה על 20% תימסר העבודה לבודק שלישי. שלושה הציונים יילקחו בחשבון לשם קביעת הציון על העבודה.
 8. שופטי העבודה ייעזרו במחוון שנועד להקל עליהם לקבוע את הציון העבודה.
 9. שופטי העבודה ירשמו בגוף העבודה ו/או על דף נפרד נוסף את הערותיהם לתיקון העבודה. התלמיד יהיה חייב לתקן את עבודתו על פי הערות השופטים, ולמסור את העבודה המתוקנת לראש התכנית, בתוספת מכתב נלווה (ראו סעיף 11.1) כדי שיאשר את התיקונים, לפני שיפורסם הציון על העבודה.
 10. עבודות שיזכו את בעליהם בציון של הצטיינות יתרה (96 ומעלה) יוצבו על מדף מיוחד בספריית המכללה ויהיו נחלת הכלל.
 11. הבוחנים של עבודת הגמר יוכלו לציין במחוון את אחת מהאפשרויות הבאות:
  1. העבודה עומדת בסטנדרטים של המכללה וראויה להיחשב כעבודת גמר בעלת הצטיינות יתרה (ציון של 96 ומעלה).
  2. העבודה עומדת בסטנדרטים של המכללה וראויה להיחשב כעבודת גמר לאחר הכנסת תיקונים קלים כנדרש.
  3. העבודה אמנם עומדת בסטנדרטים של המכללה אך תהיה ראויה להיחשב כעבודת גמר לאחר הכנסת תיקונים משמעותיים כנדרש בהערות הבודק.
  4. העבודה במתכונתה הנוכחית אינה עומדת בסטנדרטים של המכללה. דרושים תיקונים משמעותיהם כדי שתהיה ראויה להיבדק שוב ולהיחשב כעבודת גמר.
  5. העבודה אינה עומדת בסטנדרטים של המכללה ואינה ראויה להיחשב כעבודת גמר. במקרה זה יהיה על התלמיד לבצע עבודת גמר אחרת.
 12. קיימת אפשרות להציג את ממצאי עבודת הגמר בפוסטר בכנס המחקר של המכללה.
 13. דחיית מועד הגשת עבודת הגמר תתאפשר באישור מיוחד של ראש התכנית עד סוף חודש דצמבר של אותה שנה. מעבר לכך יחויבו המאחרים ב 10% משכר הלימוד השנתי.

הצגת עבודות הגמר בכנס מחקר של המכללה

בשבוע האחרון של שנת הלימודים, יתקיים כנס מחקר ובו ידונו עבודות הגמר של תלמידי שנה ב'. העבודות תוצגנה בפוסטרים, בהרצאות קצרות ובדיונים בשולחן עגול. עבודות נבחרות תוצגנה בהרצאות במליאת הכנס. לכל עבודה שתוצג בכנס יוקדשו 15-10 דקות להרצאה ועוד 5 דקות להתייחסות הקהל. פוסטרים יוצגו ע"י תלמידים שיבחרו לעשות כן. לאחר הפסקת הצהריים  יתקיימו סדנאות מחקר בשולחנות עגולים. בסדנאות אלה, שיונחו ע"י מרצי התכניות, יציגו הסטודנטים את עבודות המחקר שלהם בפני עמיתיהם ויערכו דיונים.

חשוב לציין כי הכנת פוסטר היא רשות ולא חובה. עם זאת, להכנת הפוסטר יש ערך אקדמי גדול מאוד. בכנסים אקדמיים מקובל להקדיש חלק מהמפגשים להצגת פוסטרים. זו הזדמנות מצוינת לעורך המחקר ולקהל המשתתפים בכנס, לקיים דיון קצר על המחקר ותוצאותיו עם אוכלוסייה מגוונת של בעלי ענין. בכדי לעודד הכנת פוסטרים, יינתן למציגי הפוסטרים בונוס בציון של עבודת הגמר. סטודנט שיכין פוסטר על פי ההנחיות הרשומות מטה, משקל ציון עבודת הגמר שלו יהיה 90% ולזה יתווספו 10 נקודות עבור הכנת הפוסטר. סטודנט שיבחר לא להציג פוסטר משקל ציון העבודה יהיה 100%.

הכנת הפוסטר:

פוסטר ויזואלי בגודל גיליון בריסטול ובו הצגה ממוקדת של העבודה, שתכלול:

 1. נושא העבודה, שם המבצע ומנחה העבודה
 2. תקציר העבודה
 3. שאלות המחקר
 4. סקירה תיאורטית קצרה
 5. המתודולוגיה
 6. תוצאות המחקר
 7. דיון וסיכום קצר

שלושה הפוסטרים המצטיינים, שיבחרו על ידי וועדה, יזכו במלגות.
תלמידי שנה א' ישתתפו  ביום הפרזנטציה עד שעה 13:30. משעה 14:00 יתקיימו הלימודים כסדרם, לפי מערכת השעות.
לוח זמנים מפורט יפורסם לפני הכנס.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)