מכרז פומבי מס' 1011

שירותי הפקה ופיתוח של קורס מקוון (MOOC) בנושא "פדגוגיה של חוסן"

המכללה האקדמית חמדת (להלן: "המכללה"), מזמינה בזה ספקים העומדים בתנאי המכרז להגיש הצעות למתן שירותי הפקה ופיתוח של קורס מקוון (MOOC) בנושא "פדגוגיה של חוסן" עבור המכללה ועל גבי פלטפורמה של קמפוס IL.

מהות ההתקשרות

מתן שירותי הפקה ופיתוח של קורס מקוון (MOOC) עבור המכללה  בנושא "פדגוגיה של חוסן" ואשר יועבר על ידי ד"ר דניאל ניקריטין ועל גבי פלטפורמה של קמפוס IL.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות בעקבות מכרז זה הינה עד ליום 1.2.2022. יחד עם זאת, המציע הזוכה מתחייב לסיים את שירותי ההפקה והפיתוח של הקורס עד ליום 1.9.2021 כאשר במועד זה יעמוד לרשות המכללה קורס דיגיטלי מלא (fully online) מסוג MOOC בנושא "פדגוגיה של חוסן" בהיקף של 2 נקודות זכות ולפחות 300 דקות צילומי וידאו ערוכים ומאושרים על ידי המכללה. 

תנאי סף

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכנדרש במסמכי המכרז וזאת, בנוסף ליתר תנאי הסף הקבועים במכרז.

עיון במסמכי המכרז

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה בכתובת  https://www.hemdat.ac.il/.

עיון במסמכי המכרז לכל דורש אפשרי גם בלשכת מנכ"לית המכללה בקומת הקרקע בבניין אודם אשר במתחם המכללה בקרית החינוך במועצה האזורית שדות נגב בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 15:30.

החל מיום פרסום המכרז ועד ליום: 5.5.2021  בשעה: 13:00  רשאי כל מציע לפנות למכללה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: asnatty@hemdat.ac.ilולהעלות כל בקשה להבהרה, הסתייגות או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו וזאת, במסגרת הליך של שאלות ההבהרה.

הגשת ההצעות:

את ההצעות על כל נספחיהן בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ידנית בלבד לתיבת המכרזים המצויה בלשכת נשיא המכללה בקומת הקרקע בבניין אודם במתחם המכללה אשר בקרית החינוך במועצה האזורית שדות נגב, במעטפה סגורה וחתומה עליה ירשם: ״מכרז פומבי מס׳: 1011 עד ליום 9.5.2021 בשעה 12:00. ועדת המכרזים של המכללה לא תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות.

 

ועדת המכרזים

מכללת האקדמית חמדת

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)