נהלים למרצה

מכללת חמדת הדרום מברכת אותך על הצטרפותך לסגל ההוראה שלה ומאחלת לך הצלחה רבה.
על מנת לסייע לך להשתלב בהצלחה במערך ההוראה מובאים לידיעתך הנהלים הבאים:

א. נהלי הוראה:

 1. הגשת סילבוס הקורס/ים שהתחייבת ללמד לראש החוג תעשה חודש לפני תחילת הסמסטר.
 2. הרכב הסילבוס: מטרות הקורס, תוכנית בראשי פרקים*, ביבליוגרפיה**, מרכיבי ציון וחובות הסטודנט.
 3. אתר מלווה קורס: הינך מתבקש לאפשר זמינות תכני הקורס ברשת האינטרנט. במידה ותהיה מעוניין בהדרכה כדי לפתוח אתר מלווה קורס, תוכל לפנות לשמעון סעדה לדוא"ל: shims@hemdat.ac.il

ב. נהלי נוכחות:

נוכחות סטודנטיות/ים:

 1. ביום הראשון של הסמסטר תצויד בתיקיה ובה רשימה שמית של הסטודנטיות/ים הרשומות בקורסים שאתה מלמד. רשימה זו משמשת לבדיקת נוכחות. בכיתה, המצוידת בעמדה ממוחשבת, עליך למלא את דו"ח הנוכחות ישירות במחשב.
 2. רישום הנוכחות היא באחריות המרצה בלבד ותעשה בתחילת כל שיעור על ידי המרצה בלבד. אין להעביר דף נוכחות בין הסטודנטיות/ים. איחור של רבע שעה מתחילת השיעור ירשם כ-+. שלושה רישומים + נחשבים לחיסור אחד. נוכחות סטודנט/ית היוצא/ת משיעור לאחר בדיקת הנוכחות ואינו/ה חוזר/ת לכיתה לאחר פרק זמן סביר תבוטל לאלתר על ידי המרצה מבלי ליידע אותו/ה.
 3. על מנת להימנע מאי נעימויות וויכוחים מיותרים עם סטודנטיות/ים מוטב להבהיר את כללי הנוכחות בשיעור הראשון של הסמסטר. אין להתווכח עם סטודנט/ית על נוכחות על חשבון השיעור.
  חישוב היעדרות – 20% היעדרות. 3 היעדרויות בקורס סמסטריאלי, ו-5 היעדרויות בקורס שנתי מותרים. לסטודנטיות אחרי לידה אחוז ההיעדרות המותרת הוא 30%. מספר היעדרויות העולה על הנקוב מבטל את הקורס לאלתר.

  • תינוקיה: היעדרות משיעור בגין שהות בתינוקיה היא היעדרות לכל דבר. במקרים חריגים, על הסטודנטית לבקש אישור מהמרצה. סטודנטית אינה רשאית להיכנס לשיעור עם התינוק/ת שלה. מרצה אינו רשאי לאשר בניגוד לנהלים כניסה של סטודנטית עם התינוק שלה לשיעור.
  • תיק נוכחות: בשיעור האחרון של הסמסטר, יימסר תיק הנוכחות למזכירות האקדמית, לאחר שהוקלד בתוכנת "ראשים" ע"י המרצה, ובו חישוב מספר היעדרויות של כל סטודנטית.
 4. הנך מתבקש לא להשאיר את תיק הנוכחות בתא שלך (וכמובן לא בחדרי הלימוד!)

נוכחות מרצים:

מרצים אמורים לא להיעדר כלל משיעורים על מנת להשיג במהלך השנה את כל מטרות הקורס (את מכסת השעות הנדרש ע"י משה"ח והמל"ג).
במקרים חריגים (כגון מחלה) על המרצים להודיע לפחות 24 שעות מראש, לד"ר ליליאן שטיינר, על מנת לאפשר שליחת הודעה לסטודנטיות על ביטול השיעור ובכך למנוע אי נעימויות.
במקרים בלתי צפויים עליכם להודיע למזכירות על היעדרותכם לכל המאוחר בשעה 7:45 בבוקר. מרצה שנעדר מסיבה כלשהי מתבקש לשלוח עד סוף החודש אישור רפואי/ הצהרה/ אחר לגב' רותי לסרי. ללא האישור הנ"ל ינוכה יום העבודה באופן אוטומטי.

ג. משובים:

בכל סיום סמסטר הסטודנטיות/ים מתבקשות למלא משובים על הקורסים. משובים אלה חשובים לך כמרצה לצורכי קידום ולנו כמוסד אקדמי לצורכי בקרת איכות.
לכן, יש מקום לעודד את הסטודנטיות/ים למלא את המשובים ברצינות. בסוף כל שנה המשובים ישלחו לכל מרצה עם מכתב מלווה. יו"ר המועצה האקדמית ויו"ר ועדת ההוראה, פרופ' ברוך רובין, יחד עם סגנית הנשיא ד"ר צביה בר-שלום עוברים על המשובים כשלב ראשון ובשלב שני הם יועברו לראש החוג בו אתם מלמדים.

ד. נהלי בחינות:

יש להגיש את שאלוני הבחינה, למזכירות האקדמית (לגב' רות לסרי או לגב' שונטל דמרי).

 1. יש להגיש שאלונים לשני מועדים (א' וב') כשעל כל שאלון מצוין המועד. במידה והשאלונים נשלחים בדוא"ל למזכירות האקדמית, יש לשלוח אותם בקבצים נפרדים עם ציון המועד על הקובץ בנוסף לפירוט המועד על השאלון עצמו. הבחינה צריכה להתאים לנושאים הנלמדים עפ"י הסילבוס של הקורס.
 2. פורמט השאלונים והדרישות צריכים להיות זהים בשני המועדים.
 3. נוכחותך בזמן הבחינה חובה, גם במועד א' וגם במועד ב'.
 4. מועד מסירת הציונים של בחינה לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחינה.
 5. מועדי ב'- המזכירות האקדמית תיידע את המרצה על המועדים שנקבעו על ידה.
 6. לידיעתך, בחינות נסרקות ומועלות לפורטל התלמיד יחד עם הציון. על סמך זה סטודנט/ית רשאי/ת לערער על הציון לפי הנוהל הקיים במכללה.
 7. אין בסמכותו של המרצה לשנות נהלים אקדמיים. כל משא ומתן מצד הסטודנט/ית יועבר לטיפולה של ד"ר ליליאן שטיינר.

ה. נהלי עבודות:

 1. נהלים מיוחדים לעבודות סמינריוניות:
 2. ***לנוחותך ניתן להזין ציונים ישירות דרך אתר המכללה.
 3. מסירת ציונים של עבודות תיעשה עד חודש ממועד הגשת העבודות.
 4. כל חריגה במועד הגשת העבודות צריכה להיות מוצדקת ומחייבת אישור מיוחד. (מהמרצה/ מהמזכירות האקדמית/ מד"ר ליליאן שטיינר/ מועדת סטטוס).
 5. רישום מסודר של מסירת עבודות נעשה ע"י המזכירות האקדמית.
 6. העבודות נמסרות למזכירות האקדמית במועד שנקבע על ידה.
 7. מועד הגשת העבודות נקבע ע"י המזכירות האקדמית בלבד.
 8. נושא העבודה יימסר לסטודנטיות בסיום הסמסטר או במהלכו.
  • מועד קבוע ואחיד למסירת עבודות סמינריוניות נקבע ע"י המזכירות האקדמית.
  • עבודה סמינריונית תימסר ע"י הסטודנט למזכירות האקדמית בשני עותקים וע"ג מדיה דיגיטלית.
  • העבודה תימסר למרצה לבדיקה ע"י המזכירות האקדמית בלבד. אין לקבל עבודות ישירות מהסטודנטיות!
  • את הציונים של העבודות הסמינריוניות יש לשלוח עד 2-3 חודשים (בהתאם למספר העבודות) ממועד מסירתן.

ו. נהלי החזרת עבודות ומבחנים:

מבחנים:

 1. מבחנים יסורקו מיד עם החזרתם למזכירות האקדמית
 2. מבחנים שאינם מאושרים לסריקה יישארו אצל המרצה עד תום תקופת הערעור, ויימסרו לאחר מועד זה למזכירות האקדמית.
 3. ערעור ובדיקה מחדש של מבחן יימשך עד 14 יום ממסירת הציונים. זאת, כדי לאפשר לסטודנט להיבחן פעם נוספת, אם ימצא לנכון.
 4. בעת הערעור ידווח הסטודנט למרצה על השגותיו: טעות בסיכום הנקודות, אי התאמה בין הנדרש לבין הציון וכיוצ"ב.
 5. המבחן ייבדק שנית בכל חלקיו, לרבות בחלקים שלא נדרש עליהם ערעור. הציון הסופי ייקבע בהתאם לבדיקה זו בלבד. הציון האחרון הוא הקובע!

עבודות:

 1. על המרצה להכין מחוון שיימסר לסטודנט יחד עם הסילבוס של הקורס או בסמוך למסירת נושאי העבודות.
 2. בתום בדיקת העבודות על המרצה להחזירן למזכירות האקדמית והן תחולקנה לסטודנטיות, במועדים מיוחדים לכך, שיובאו לידיעתם.

ז. דו"ח נסיעות חודשי:

יש למלא דו"ח נסיעות חודשי באתר המכללה ולשלוח אותו בדוא"ל לגב' רות לסרי. טופס דו"ח נסיעות חודשי להורדה.

ח. ועדת סטטוס:

וועדת סטטוס הינה ועדה המתכנסת אחת לחודש על מנת לטפל בפניות של סטודנטיות. כל פניה נשקלת ונבדקת היטב ע"י חברי הועדה. על כן, כל החלטה של ועדת סטטוס מחייבת את המרצה.
מפאת שמירה על פרטיות הסטודנטיות/ים לא יובאו בפני המרצה הטעמים של ההחלטה. במידה והינך מסתייג מההחלטה הינך מתבקש לא להביע את הסתייגותך מול הסטודנט/ית בעת פנייתו/ה אליך, אלא להעביר השגותיך לוועדת סטטוס.

ט. ועדת משמעת:

ועדת משמעת הינה ועדה המטפלת במקרים חריגים הקשורים להתנהלות הסטודנט.
פניה לוועדה תעשה במקרים הבאים:

 1. התנהלות לא מכבדת של סטודנט/ית כלפי המרצה.
 2. פגיעה בטוהר בחינות ועבודות.
 3. חוסר יושרה של סטודנט/ית.

נוהל פנייה:
המרצה יתאר בכתב את המקרה ובמידת הצורך ימציא הוכחות לעילת הפנייה.
החלטות הוועדה יועברו למרצה.
הסבר על ועדת משמעת

י. שבוע עבודה מעשית

שבוע עבודה מעשית הינו שבוע של התנסות מעשית בבתי- ספר. בשבוע זה אין מתקיימים לימודים סדירים. בשנה אקדמית אחת מתקיימים בכל סמסטר שבוע עבודה מעשית אחד. התאריכים מופיעים בלוח האקדמי. בשבוע זה המרצה עומד לרשות המכללה לפי מספר שעות עבודתו ופריסתן על פני השבוע.

יא. מזכירות אקדמית:

הרכב: גב' רות לסרי וגב' שונטל דמרי.
תפקידים במערכת: טיפול ושינוע של כל הנושאים הקשורים לאקדמיה לרבות: נוכחות – סטודנטיות/מרצים; בחינות – קלט ופלט של בחינות; ציונים; שיבוץ כיתות; פניה וטיפול בתקלות; פניות שוטפות של סטודנטיות.

יב. לשכת ראש המכללה:

ראש לשכת ראש המכללה: הגב' מירי כרמי. פניות לראש המכללה תעבורנה דרכה: lishka@hemdat.ac.il. העברת מידע כללי נעשית דרך הדוא"ל. להבטחת קבלת המידע הנך מתבקש/ת לעדכן את כתובת הדוא"ל שלך.

יג. חופשת קיץ:

חופשת הקיץ מתחילה בתום תקופת הבחינות, קרי ארבעה שבועות מתאריך סיום הלימודים. כזכור נוכחותך בבחינות הקורסים שלך היא חובה.
במקרים חריגים, מרצה הנאלץ לצאת לחו"ל בתקופה זו, חייב להגיש בקשה לראש המכללה לצורך אישור חל"ת לשם יציאה לחו"ל בתקופה זו.

——

*תוכנית ההוראה מפרטת את הנושאים הנלמדים על פי מפגשים. לידיעתך, קורס סמסטריאלי כולל 14 מפגשים, קורס שנתי כולל 28 מפגשים.
**הביבליוגרפיה- צריכה לכלול מקורות עדכניים מ-5 שנים האחרונות. יש לוודא כי החומרים המוצעים לקריאה ולעיון יהיו זמינים לסטודנטיות בספריה או סרוקים באתר הקורס.
*** מרצה המעוניין להזין ציונים דרך האתר, יוכל לפנות למר אילן בן-שמעון לקבלת הוראות להזנת ציונים.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)